pattern bending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern bending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern bending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern bending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern bending

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự uốn theo khuôn