patterned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patterned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patterned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patterned.

Từ điển Anh Việt

 • patterned

  * tính từ

  được trang trí bằng mẫu vẽ, được trang trí với hoa văn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • patterned

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  có cấu trúc

  theo mẫu

  theo mô hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • patterned

  having patterns (especially colorful patterns)

  Antonyms: plain

  Similar:

  model: plan or create according to a model or models

  Synonyms: pattern

  pattern: form a pattern

  These sentences pattern like the ones we studied before