patterned ashlar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patterned ashlar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patterned ashlar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patterned ashlar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • patterned ashlar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đá đẽo để xây