patterned glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patterned glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patterned glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patterned glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • patterned glass

    * kỹ thuật

    kính trang trí