pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern.

Từ điển Anh Việt

 • pattern

  /'pætən/

  * danh từ

  kiểu mẫu, gương mẫu

  a pattern of virtues: một kiểu mẫu về đức hạnh

  mẫu hàng

  pattern card: bia dán mẫu hàng

  mẫu, mô hình, kiểu

  a bicycle of an old pattern: cái xe đạp kiểu cũ

  mẫu vẽ (trên vải, hảm, rèm che cửa...)

  (hàng không) đường hướng dẫn hạ cánh

  (quân sự) sơ đồ ném bom, sơ đồ bắn phá

  * ngoại động từ

  (+ after, uopn) lấy làm kiểu mẫu

  trang trí bằng mẫu vẽ

 • pattern

  mẫu; dạng

  p. of caculation sơ đồ tính toán

  p. of recognition nhận dạng

  flow p. dạng dòng

  geometric p. mô hình hình học

  noise p. (điều khiển học) dạng ồn

  wave p. dạng sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pattern

  * kinh tế

  hình mẫu và kiểu cách

  hoa văn

  kết cấu và cách thức

  kiểu (áo dài ...)

  kiểu mẫu

  lấy làm hoa văn

  lấy làm mẫu vẽ

  lối (sống)

  mẫu (hàng)

  mẫu (hàng, kiểu áo dài...) cách

  mẫu hàng

  mẫu kiểu

  mẫu vẽ

  mô hình

  * kỹ thuật

  bạc dẫn

  bản móng

  biểu đồ

  chân cột

  đặc tuyến

  dạng

  đế

  đế cột

  đồ thị

  dưỡng

  giản đồ

  hình

  hình dạng

  hình mẫu

  hình trang trí

  hình vẽ

  hoa văn

  kết cấu

  khuôn

  khuôn mẫu

  kiến trúc

  kiểu

  kiểu dáng

  lưới

  ngưỡng cửa

  mẫu

  mô hình

  móng

  sơ đồ

  tấm móng

  xây dựng:

  biển đề tên

  biểu đò

  đế ngưỡng

  mẫu (sản phẩm)

  vân hoa

  điện lạnh:

  hình (ảnh)

  dệt may:

  hoa văn trang trí

  toán & tin:

  mẫu nền

  mô hình trang trí

  y học:

  mẫu, bản mẫu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pattern

  a model considered worthy of imitation

  the American constitution has provided a pattern for many republics

  form a pattern

  These sentences pattern like the ones we studied before

  Similar:

  form: a perceptual structure

  the composition presents problems for students of musical form

  a visual pattern must include not only objects but the spaces between them

  Synonyms: shape

  practice: a customary way of operation or behavior

  it is their practice to give annual raises

  they changed their dietary pattern

  design: a decorative or artistic work

  the coach had a design on the doors

  Synonyms: figure

  convention: something regarded as a normative example

  the convention of not naming the main character

  violence is the rule not the exception

  his formula for impressing visitors

  Synonyms: normal, rule, formula

  blueprint: something intended as a guide for making something else

  a blueprint for a house

  a pattern for a skirt

  Synonyms: design

  traffic pattern: the path that is prescribed for an airplane that is preparing to land at an airport

  the traffic patterns around O'Hare are very crowded

  they stayed in the pattern until the fog lifted

  Synonyms: approach pattern

  radiation pattern: graphical representation (in polar or Cartesian coordinates) of the spatial distribution of radiation from an antenna as a function of angle

  Synonyms: radiation diagram

  model: plan or create according to a model or models