formula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formula.

Từ điển Anh Việt

 • formula

  /'fɔ:mjulə/

  * danh từ, số nhiều formulas, formulae

  thể thức, cách thức

  công thức

  a mathematical formula: công thức toán

  a chemical formula: công thức hoá học

 • formula

  (Tech) công thức (chế tạo); phương pháp; giải pháp

 • formula

  công thức

  addition f. công thức cộng

  addition f.s of trigonometry công thức cộng lượng giác

  assumption f. công thức giả định

  asymptotic f. công thức tiệm cận

  backward interpolation f. công thức nội suy lùi

  binomial f. công thức nhị thức

  closed f. công thức đóng

  coincidence f. công thức trùng phương

  column f. công thức cột

  congruous f.s công thức đồng dư

  corector f. công thức sửa

  difference f. công thức sai phân

  distance-rate-time f. công thức chuyển động đều (l=vt)

  double-angle f.s công thức góc nhân đôi

  dublication f. công thức tăng đôi

  empiric f. công thức thực nghiệm

  end f. công thức cuối

  even-numbered f. công thức có số chẵn

  five-term f. công thứcnăm số hạng

  forward interpolation f. công thức nội suy tiến

  half-angle f.s công thức góc chia đôi

  incidence f. công thức liên thuộc

  integral f. công thức tích phân

  interdeducible f.s công thức suy diễn như nhau

  interpolation f. (giải tích) công thức nội suy

  inverse f.(giải tích) công thức nghịch đảo

  inversion f. (giải tích) công thức nghịch đảo

  irrefultable f. công thức chắc chắn đúng

  logarithmic f. công thức lôga

  number-theoretic f.(logic học) công thức số học

  open f. (logic học) công thức mở

  postulation f. công thức giả định

  prediction f. công thức tiên đoán

  prenex f. công thức prinec

  prime f. công thức nguyên tố

  principal f. (logic học) công thức chính

  primoidal f. công thức thể tích lăng trụ cụt

  product f., production f. công thức đưa về dạng lôga hoá

  provable f. công thức chứng minh được

  quadratic f. công thức các nghiệm của phương trình bậc hai

  quadrature f. (logic học) công thức cầu phương

  quadrature f. of close type (open type) công thức cầu phương kiểu

  đóng (kiểu mở)

  rectangular f. (logic học) công thức hình chữ nhật

  recursion f. (logic học) công thức truy toán, công thức đệ quy

  reduction f.s công thức bác được

  side f. (logic học) công thức cạnh

  simple interest f. (thống kê) công thức lãi đơn

  starter f. công thức xuất pháp

  subtraction f.s công thức trừ

  summation f. (giải tích) công thức lấy tổng

  thin-lens f.s (vật lí) công thức lăng kính mỏng

  translation f.s (hình học) công thức dời trục toạ độ

  trapezoid f. công thức hình thang

  universal-coefficient f. công thức hệ số phổ dụng

  verifiable f. (logic học) công thức nghiệm được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formula

  * kinh tế

  thực đơn

  * kỹ thuật

  đẳng thức

  toán & tin:

  phương trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formula

  a group of symbols that make a mathematical statement

  Synonyms: expression

  a conventionalized statement expressing some fundamental principle

  a representation of a substance using symbols for its constituent elements

  Synonyms: chemical formula

  a liquid food for infants

  Similar:

  recipe: directions for making something

  convention: something regarded as a normative example

  the convention of not naming the main character

  violence is the rule not the exception

  his formula for impressing visitors

  Synonyms: normal, pattern, rule

  rule: (mathematics) a standard procedure for solving a class of mathematical problems

  he determined the upper bound with Descartes' rule of signs

  he gave us a general formula for attacking polynomials