formulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

formulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm formulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của formulation.

Từ điển Anh Việt

 • formulation

  /,fɔ:mju'leiʃn/

  * danh từ

  sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức

  sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • formulation

  * kỹ thuật

  cách phát biểu

  cách trình bày

  lập công thức

  sự trình bày

  điện lạnh:

  sự phát biểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • formulation

  a substance prepared according to a formula

  the physician prescribed a commercial preparation of the medicine

  Synonyms: preparation

  the style of expressing yourself

  he suggested a better formulation

  his manner of expression showed how much he cared

  Synonyms: expression

  Similar:

  conceptualization: inventing or contriving an idea or explanation and formulating it mentally

  Synonyms: conceptualisation