pattern generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern generator

    * kỹ thuật

    máy thử hình mẫu

    điện lạnh:

    máy tạo hình mẫu