pattern shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern shop

    * kỹ thuật

    gian mộc mẫu

    xưởng mẫu