pattern analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern analysis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự phân tích mẫu