pattern matching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern matching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern matching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern matching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pattern matching

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  so khớp mẫu

  so sánh mẫu

  sự so khớp mẫu

  sự so mẫu

  sự so sánh mẫu