pattern of price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern of price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern of price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern of price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern of price

    * kinh tế

    kết cấu giá cả