pattern for casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern for casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern for casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern for casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern for casting

    * kỹ thuật

    mô hình đúc