pattern lumber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern lumber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern lumber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern lumber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern lumber

    * kỹ thuật

    khung gỗ mẫu