pattern-bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern-bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern-bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern-bomb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pattern-bomb

    bomb in certain patterns

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).