pattern style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern style

    * kỹ thuật

    kiểu dáng