pattern shooting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern shooting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern shooting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern shooting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern shooting

    * kỹ thuật

    kích nổ theo mẫu