pattern cracking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern cracking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern cracking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern cracking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern cracking

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nứt không đều đặn

    sự nứt không đều đặn