pattern bargaining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern bargaining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern bargaining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern bargaining.

Từ điển Anh Việt

  • Pattern bargaining

    (Econ) Thương lương theo mô hình.

    + Nhiều khi các nghiệp đoàn trong các nghành độc quyền nhóm sẽ chọn một công ty cụ thể làm mục tiêu thương lượng.