pattern of brickwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pattern of brickwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pattern of brickwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pattern of brickwork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pattern of brickwork

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vân hoa trên gạch