spitz-holter valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitz-holter valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitz-holter valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitz-holter valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spitz-holter valve

    * kỹ thuật

    y học:

    van Spitz Holter