spitz dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spitz dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spitz dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spitz dog.

Từ điển Anh Việt

  • spitz dog

    * danh từ

    chó pomeran