spittlebug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spittlebug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spittlebug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spittlebug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spittlebug

    Similar:

    spittle insect: small leaping herbivorous insect that lives in a mass of protective froth which it and its larvae secrete

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).