splash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

splash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm splash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của splash.

Từ điển Anh Việt

 • splash

  /splæʃ/

  * danh từ

  sự bắn toé (bùn, nước...); lượng (bùn nước...) bắn toé

  tiếng (nước) bắn, tiếng (sóng) vỗ

  (thông tục) lượng nước xôđa (để pha rượu uytky)

  vết bùn, đốm bẩn

  vế đốm (trên da súc vật)

  phấn bột gạo (để thoa mặt)

  to have a Splash

  tắm rửa

  to make a splash

  làm cho nhiều người chú ý (bằng cách khoe của)

  * ngoại động từ

  té, văng, làm bắn toé

  to splash somebody with water: té nước vào ai

  to splash wawter about: lãng phí tiền của

  điểm loáng thoáng, chấm loáng thoáng (để trang trí)

  * nội động từ

  bắn lên, văng lên, bắn toé (bùn nước)

  lội lõm bõm (trong bùn)

  to splash across a muddy field: lội lõm bõm qua đồng lầy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • splash

  * kinh tế

  phun tóe ra

  sự phun

  sự tóe ra

  * kỹ thuật

  sự bắn toé

  vết bẩn

  vết đốm

  xây dựng:

  hất

  sự bắn toé (bùn, nước...)

  cơ khí & công trình:

  vẩy tung lên (chất lỏng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • splash

  the sound like water splashing

  Synonyms: plash

  a patch of bright color

  her red hat gave her outfit a splash of color

  the act of scattering water about haphazardly

  Synonyms: splashing

  mark or overlay with patches of contrasting color or texture; cause to appear splashed or spattered

  The mountain was splashed with snow

  make a splashing sound

  water was splashing on the floor

  Synonyms: splosh, slosh, slush

  soil or stain with a splashed liquid

  strike and dash about in a liquid

  The boys splashed around in the pool

  Similar:

  stir: a prominent or sensational but short-lived news event

  he made a great splash and then disappeared

  dab: a small quantity of something moist or liquid

  a dab of paint

  a splatter of mud

  just a splash of whiskey

  Synonyms: splatter

  spatter: the act of splashing a (liquid) substance on a surface

  Synonyms: spattering, splashing, splattering

  sprinkle: cause (a liquid) to spatter about, especially with force

  She splashed the water around her

  Synonyms: splosh

  squelch: walk through mud or mire

  We had to splosh across the wet meadow

  Synonyms: squish, splosh, slosh, slop

  spatter: dash a liquid upon or against

  The mother splashed the baby's face with water

  Synonyms: splatter, plash, splosh, swash