squish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squish.

Từ điển Anh Việt

 • squish

  /skwiʃ/

  * danh từ

  (thông tục) mứt cam

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • squish

  the noise of soft mud being walked on

  put (a liquid) into a container or another place by means of a squirting action

  Similar:

  squelch: walk through mud or mire

  We had to splosh across the wet meadow

  Synonyms: splash, splosh, slosh, slop