squelch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squelch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squelch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squelch.

Từ điển Anh Việt

 • squelch

  /skweltʃ/

  * danh từ

  (thông tục) sự giẫm bẹp, sự giẫm nát

  sự chấm dứt

  tiếng lép nhép, tiếng ì ọp (như khi rút chân ở dưới bùn lên); tiếng rơi bẹt (xuống vật mềm)

  đống (bùn, phân...) bị giẫm nát

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) câu trả lời điếng người, câu đối đáp điếng người, câu bẻ lại làm cứng họng

  * ngoại động từ

  giẫm bẹp, đè bẹp (một phong trào)

  chấm dứt, làm hết

  to squelch a thirst: làm cho hết khát

  làm im, làm cứng họng, làm câm họng

  * nội động từ

  lõm bõm, lép nhép, ì ọp

  to squelch through the mud: lội lõm bõm trong bùn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • squelch

  * kỹ thuật

  làm tắt

  lặng yên

  nén lặng

  mạch làm tắt

  mạch nén lặng

  sự làm tắt

  sự nén lặng

  điện:

  sự giảm ồn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • squelch

  suppress or crush completely

  squelch any sign of dissent

  quench a rebellion

  Synonyms: quell, quench

  make a sucking sound

  walk through mud or mire

  We had to splosh across the wet meadow

  Synonyms: squish, splash, splosh, slosh, slop

  Similar:

  put-down: a crushing remark

  Synonyms: squelcher, takedown

  squelch circuit: an electric circuit that cuts off a receiver when the signal becomes weaker than the noise

  Synonyms: squelcher

  squash: to compress with violence, out of natural shape or condition

  crush an aluminum can

  squeeze a lemon

  Synonyms: crush, mash, squeeze