takedown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takedown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takedown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takedown.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • takedown

  * kinh tế

  giá ấn định

  phần (quân phân)

  sự tháo dỡ

  tháo xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • takedown

  (amateur wrestling) being brought to the mat from a standing position

  a takedown counts two points

  Similar:

  put-down: a crushing remark

  Synonyms: squelch, squelcher