distribute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

distribute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm distribute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của distribute.

Từ điển Anh Việt

 • distribute

  /dis'tribju:t/

  * ngoại động từ

  phân bổ, phân phối, phân phát

  to distribute letters: phát thư

  rắc, rải

  to distribute manure over a field: rắc phân lên khắp cánh đồng

  sắp xếp, xếp loại, phân loại

  to distribute book into classes: sắp xếp sách thành loại

  (ngành in) bỏ (chữ in) (dỡ chữ xếp vào từng ô)

 • distribute

  phân phối, phân bố

Từ điển Anh Anh - Wordnet