gather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gather.

Từ điển Anh Việt

 • gather

  /'gæðə/

  * ngoại động từ

  tập hợp, tụ họp lại

  to gather a crowd round: tập hợp một đám đông quanh mình

  hái, lượm, thu thập

  to gather flowers: hái hoa

  to gather information: lượm tin tức

  to gather experience: thu thập kinh nghiệm

  lấy, lấy lại

  to gather breath: lấy hơi

  to gather strength: lấy lại sức

  chun, nhăn

  to gather a coat at the waist: chun áo ở thắt lưng

  to gather the brows: nhăn mày

  hiểu, nắm được; kết luận, suy ra

  I can't gather nothing from his speech: tôi chẳng hiểu hắn ta nói gì

  * nội động từ

  tập hợp lại, tụ họp lại, kéo đến

  a crowd gathered round him: một đám đông tụ họp quanh anh ta

  the clouds are gathering: mây đang kéo đến

  to ra, phóng đại, tăng lên

  the rumour gathered as it spread: tin đồn càng lan đi càng được phóng đại mãi

  (y học) mưng mủ (nhọt)

  to gather up

  nhặt (cái gì) lên

  thu thập lại, tập trung

  to gather up one's forces: tập trung lực lượng

  thu (gọn) lại

  to gather up one's legs: ngồi thu chân lại

  to gather oneself up on the divan: ngồi thu mình trên đi văng

  to be gathered to one's fathers

  chết, về chầu tổ

  rolling stone gathers no moss

  lăn lóc đổi nghề lắm rút cục chẳng tinh nghề nào

 • gather

  tập trung tích luỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gather

  sewing consisting of small folds or puckers made by pulling tight a thread in a line of stitching

  Synonyms: gathering

  the act of gathering something

  Synonyms: gathering

  assemble or get together

  gather some stones

  pull your thoughts together

  Synonyms: garner, collect, pull together

  Antonyms: spread

  conclude from evidence

  I gather you have not done your homework

  draw together into folds or puckers

  Synonyms: pucker, tuck

  draw and bring closer

  she gathered her shawl around her shoulders

  look for (food) in nature

  Our ancestors gathered nuts in the Fall

  Similar:

  meet: collect in one place

  We assembled in the church basement

  Let's gather in the dining room

  Synonyms: assemble, forgather, foregather

  accumulate: collect or gather

  Journals are accumulating in my office

  The work keeps piling up

  Synonyms: cumulate, conglomerate, pile up, amass

  assemble: get people together

  assemble your colleagues

  get together all those who are interested in the project

  gather the close family members

  Synonyms: get together

  gain: increase or develop

  the peace movement gained momentum

  the car gathers speed