pile up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile up

  * kỹ thuật

  chất đống

  chất hàng

  chất tải

  nhập kho

  xếp chồng

  xếp đống

  giao thông & vận tải:

  đổ tàu

  sự cố trật bánh

  xây dựng:

  xếp chồng thành đống

  điện:

  xếp thành lớp

Từ điển Anh Anh - Wordnet