pile shoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile shoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile shoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile shoe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pile shoe

  * kỹ thuật

  guốc cọc

  mũ cọc

  mũi cọc

  xây dựng:

  móng bịt cọc