pile plank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile plank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile plank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile plank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile plank

    * kỹ thuật

    cừ ván

    ván cọc

    ván cừ