pile brut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile brut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile brut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile brut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile brut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trụ mố