pile rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile rest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile rest

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái chống cọc

    giá đỡ cọc