pile head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile head

    * kỹ thuật

    mũ cọc