pileblock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pileblock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pileblock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pileblock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pileblock

    * kỹ thuật

    búa đóng cọc