pile frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile frame

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ cọc