pile cover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile cover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile cover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile cover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile cover

    * kỹ thuật

    mũ cọc