pile joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile joint

    * kỹ thuật

    sự ép cọc