pileup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pileup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pileup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pileup.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pileup

    multiple collisions of vehicles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).