pile hoop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile hoop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile hoop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile hoop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile hoop

    * kỹ thuật

    đai cọc

    vành đai cọc