pileous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pileous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pileous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pileous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pileous

    * kỹ thuật

    y học:

    có lông