pile foot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile foot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile foot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile foot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile foot

    * kỹ thuật

    đế cọc

    cơ khí & công trình:

    chân cọc