pile test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile test

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thử nghiệm với cọc