pile slug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile slug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile slug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile slug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile slug

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vấu cọc