accumulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulate.

Từ điển Anh Việt

 • accumulate

  /ə'kju:mjuleit/

  * động từ

  chất đống, chồng chất, tích luỹ, gom góp lại

  to accumulate capital: tích luỹ vốn

  to accumulate good experience: tích luỹ những kinh nghiệm hay

  garbage accumulated: rác rưởi chất đống lên

  làm giàu, tích của

  thi cùng một lúc nhiều bằng (ở trường đại học)

 • accumulate

  (Tech) tích lũy [TQ], lũy tích [TQ], lũy toán [NB], cộng dồn(đ)

 • accumulate

  tích luỹ, tụ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accumulate

  * kinh tế

  cộng dồn

  cộng dồn giá

  dồn lại

  gom góp lại

  tích lũy

  * kỹ thuật

  chất đống

  chồng chất

  dồn

  tích trữ

  xây dựng:

  tích chứa

  cơ khí & công trình:

  tích lũy

  toán & tin:

  tụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet