tuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuck.

Từ điển Anh Việt

 • tuck

  /tʌk/

  * danh từ

  nếp gấp lên (ở quần áo, để cho ngắn bớt)

  (từ lóng) đồ ăn, bánh kẹo

  * ngoại động từ

  gấp nếp, gấp lên (quần áo..., cho ngắn bớt)

  đút vào, nhét vào, bỏ vào, thu vào, rúc vào

  to tuck something in one's pocket: đút cái gì vào túi

  the bird tucked its head under its wing: con chim rúc đầu vào cánh

  * nội động từ

  chui vào, rúc vào

  to tuck away

  cất kín, giấu đi một chỗ, để riêng ra

  to tuck something away in the drawer: cất kín cái gì trong ngăn kéo

  (đùa cợt) ăn, chén

  to tuck away a good dinner: chén một bữa ngon

  to tuck in

  đút vào, nhét vào

  to tuck one's shirt in: nhét sơ mi vào trong quần

  (thông tục) (+ at) ăn ngon lành; chén đẫy, ăn nhồi nhét

  to tuck into

  ăn ngon lành

  the boy tucked into the cake: chú bé ăn chiếc bánh một cách ngon lành

  to tuck up

  xắn lên, vén lên

  to tuck up one's shirt-sleeves: xắn tay áo, vén tay áo lên

  ủ, ấp ủ, quần

  to tuck up a child in bed: ủ em nhỏ ở giường

  (từ lóng) treo cổ (người nào)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tuck

  eatables (especially sweets)

  (sports) a bodily position adopted in some sports (such as diving or skiing) in which the knees are bent and the thighs are drawn close to the chest

  a narrow flattened pleat or fold that is stitched in place

  fit snugly into

  insert your ticket into the slot

  tuck your shirttail in

  Synonyms: insert

  make a tuck or several folds in

  tuck the fabric

  tuck in the sheet

  Similar:

  rapier: a straight sword with a narrow blade and two edges

  gather: draw together into folds or puckers

  Synonyms: pucker