tuck-point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuck-point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuck-point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuck-point.

Từ điển Anh Việt

  • tuck-point

    * ngoại động từ

    kết thúc việc trát vữa nối gạch bằng một lớp vữa mịn