tuck shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuck shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuck shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuck shop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tuck shop

    a candy store in Great Britain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).