tuck box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tuck box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tuck box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tuck box.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tuck box

    a box for storing eatables (especially at boarding school)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).